1. Základní ustanovení
  1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v
   znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Baby Booom, s.r.o. IČO 52 585 808 so sídlom
   Hospodárská 12/B (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
  2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
   Adresa: Hospodárska 12/B
   Email: dusan.miklos@babybooom.sk
   Telefón: +421 948 934 534
  3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;
   identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä
   odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový
   identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej,
   psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej
   osoby sú: Dušan Miklóš, +421 948 934 534
 2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré
   prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
  2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
   • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
   • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie
    obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
   • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie
    obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k
    objednávke tovaru alebo služby.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je
   • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi
    Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné
    vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou
    pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či
    ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
   • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
  3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S
   takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.
 4. Doba uchovávania osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
   • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a
    prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení
    zmluvného vzťahu).
   • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
  1. 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
   • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
   • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
   • zaisťujúce marketingové služby.
  2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo
   medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia
   mailingových služieb / cloudových služieb.
 6. Vaše práva
  1. 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
   • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
   • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24
    Zákona,
   • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
   • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
   • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
   • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email
    prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
  2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo
   porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 7. Podmienky zabezpečení osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu
   osobných údajov.
  2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v
   listinnej podobe.
  3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s
   podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím
   súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v
   celom rozsahu prijímate.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov
   zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu
   e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2019.